MyFitness

MyFitness Dzīvesveida nometne

30.06. – 2.07.2017

  1. Līguma priekšmets

Nometnes organizētājs apņemas organizēt, tehniski nodrošināt un praktiski realizēt vasaras MyFitness nometni “MyFitness dzīvesveida nometne”, turpmāk – Nometne, un Nometnes dalībnieks apņemas Nometnes ietvaros ievērot Nometnes organizētāja norādījumus, veikt Līgumā noteiktos maksājumus un aizpildīt un iesniegt Nometnes organizētāja sagatavotos un Nometnei nepieciešamos dokumentus, kuru formas pievienotas kā Līguma pielikums Nr.1 un Līguma pielikums Nr.2.

  1. NOMETNES NORISES LAIKI

2.1. Nometnes organizētājs organizē Nometni no 2017.gada 30.jūnija līdz 2.jūlijam.

2.2. Nometnes norises vieta “Igates pils”, Igate, Vidrižu pagasts, Limbažu novads, Latvija.

  1. NOMETNES DALĪBAS MAKSA UN NORĒĶINI

3.1. Nometnes organizētājs nosaka dalības maksu par Nometni un Nometnes dalībnieks apņemas šo dalības maksu apmaksāt noteiktajā termiņā atbilstoši Līguma noteikumiem.

3.2. Nometnes dalībniekam dalības maksa par Nometni vienam dalībniekam ir 195.00 EUR ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

3.4. Nometnes dalības pirmo maksājumu 50 %  (piecdesmit) apmērā Nometnes dalībnieks iemaksā kasē līguma slēgšanās brīdī.

3.5. Nometnes dalībniekam jāveic pilna apmaksa vēlākais trīs nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.jūnijam. Pēc šī datuma, ja Nometnes organizētājs nav saņēmis pilnu apmaksu, Nometnes dalībnieks zaudē savu dalību Nometnē, bet pirmā nometnes iemaksa netiek atgriezta.

3.6. Nometnes dalības maksa tiek ieskaitīta Nometnes organizatora norēķinu kontā: AS Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV37HABA0001408046417

4.5. Veicot iemaksu, Nometnes dalībnieks maksājuma uzdevumā, kā pamatojumu norāda dalībnieka VĀRDU, UZVĀRDU, VASARAS NOMETNE.

4.6. Par veiktu maksājumu uzskatāms fakts, ka dalības maksa ienākusi Nometnes organizētāja kontā.

4.7. Pēc Nometnes organizētāja ierosinājuma, ja ir slikti laikapstākļi,  Nometnes dalībnieks un citi Nometnes dalībnieki balso par Nometnes nodarbību norises vietu Nometnes teritorijā (vai nodarbība notiek iekštelpās, vai – brīvā dabā – ārpus iekštelpām). Lēmums tiek pieņemts ar vienkāršo balsu vairākumu, kur vienāda balsojuma gadījumā noteicošā ir Nometnes organizētāja balss.

  1. PUŠU PIENĀKUMI

5.1. Nometnes dalībnieka pienākumi:

5.1.1. godprātīgi aizpildīt APTAUJAS ANKETU par katru savu veselības stāvokli (skatīt Pielikumu nr.1);

5.1.2. informēt Nometnes organizētājus par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija, astma), lai nepieciešamības gadījumā varētu paziņot medicīnas darbiniekiem kādas zāles dalībnieks lieto;

5.1.3. Nometnes dalībniekam jānodrošinās ar nepieciešamajām aizsargpotēm un visa cita veida savas veselības aizsardzību;

5.1.4. Nometnes dalībnieks uzņemas atbildību par savu veselību un dzīvību;

5.1.5. Informēt Nometnes organizētājus par īpašām ēdināšanas prasībām (piemēram, veģetārietis, vegāns, nedrīkst lietot miltus, nedrīkst lietot cukuru un tamlīdzīgi);

5.1.6. Savlaicīgi samaksāt visu Nometnes dalības maksu;

5.1.7. Ja kaut kādu apstākļu dēļ dalībnieks(i) nevēlas vai nevar ierasties uz nometni, dalības maksa netiek atmaksāta;

5.1.8. Nometnes dalībniekam ir jāparakstās un jāievēro iekšējās kārtības noteikumi. Iekšējo kārtību noteikumu (skatīt Pielikumā Nr.2) pārkāpšanas gadījumā Nometnes dalībnieks tiks izslēgts no Nometnes un piemērota soda nauda 50.00 EUR apmērā par katru pārkāpuma gadījumu;

5.1.9. atlīdzināt nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies Nometnes norises laikā pilnā apmērā Nometnes dalībnieka darbības vai bezdarbības dēļ;

5.1.10. Nometnes dalībnieks ir informēts, ka Nometnē Nometnes organizētājs veiks Nometnes un tās dalībnieku (tajā skaitā Nometnes dalībnieka) foto un video fiksāciju Nometnes organizētāja un SIA My Fitness publicitātes pasākumu un reklāmas vajadzībām, tajā skaitā foto un video publicēšanu sociālajos tīklos un citos publiski pieejamos avotos.

5.2. Nometnes organizētāja pienākumi:

5.2.1. nekavējoties informēt tuvāko slimnīcu (Limbažu pilsētas slimnīca) par izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī, ja Nometnes organizētājs par to ir saņēmis informāciju no Nometnes dalībnieka;

5.2.2. nodrošināt kvalificētu ūdens glābēja palīdzību nepieciešamības gadījumā;

5.2.3. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu;

5.2.4. informēt Nometnes dalībnieku savlaicīgi par Nometnes saturu un tās dienas kārtību;

5.2.5. īstenot Nometnes programmu (skatīt Pielikumā Nr.3);

5.2.6. Nometnes organizators patur tiesības veikt izmaiņas programmā, ja tas būs nepieciešams;

5.2.7. atskaitīt (nekavējoties pārtraukt Nometnes dalībnieka dalību un klātesamību Nometnē) dalībnieku no Nometnes, ja dalībnieks pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus. Šādā gadījumā Nometnes dalībniekam dalības maksa netiek atmaksāta.

6. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to informējot otru Pusi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Gadījumā, ja Līgumu izbeidz Nometnes organizētājs, tad Nometnes organizētājs nekavējoties atmaksā no Nometnes dalībnieka saņemto dalības maksu. Gadījumā, ja Līgumu izbeidz Nometnes dalībnieks, tad dalības maksa Nometnes dalībniekam netiek atmaksāta, bet Nometnes dalībniekam ir tiesības uz Līguma pārjaunojumu ar Nometnes dalībnieka izvēlētu personu un Nometnes organizētāju.

7.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Nometnes pēdējai dienai, kas norādīta Līgumā.

8. Nesaskaņas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie NOMETNES ORGANIZĒTĀJA, vai nometnes vadītāja, otrs pie NOMETNES DALĪBNIEKA.

Aizvērt

MyFitness jaunumi

Piesakies MyFitness jaunumiem un esi vienmēr informēts par jaunākajām treniņu iespējām, klubu aktivitātēm un piedāvājumiem!


Lūdzu pārskatiet mūsu privātuma politiku.

Aizvērt

Ieiet

Neesi MyFitness biedrs? Reģistrēties!

Aizmirsāt paroli?