MyFitness

1. Mērķis

1.1. Šo vispārējo noteikumu mērķis (“Vispārējie noteikumi”) ir noteikt biedra līguma (“Biedra līgums”) vispārējos principus attiecībā uz SIA My Fitness (“Klubs”), kas ir spēkā sporta klubos (“Sporta klubs”), kuros tiek piedāvāti pakalpojumi personām (“Biedrs”), pamatojoties uz līgumu vai vienas reizes apmeklējumu.

1.2. Vispārējie noteikumi tiek izmantoti Sporta klubā, pamatojoties uz vienas reizes apmeklējumu tādā apjomā, kādā Vispārējie noteikumi nav pretrunā ar Sporta kluba izmantošanas principiem attiecībā karti un vienas reizes apmeklējumu.

2. Galvenie jēdzieni

2.1. Biedra līgumā, Vispārējos noteikumos, Iekšējās kārtības noteikumos, Cenrādī un Rezervācijas noteikumos tiek lietoti zemāk minētie jēdzieni šādā nozīmē:

2.1.1. “Rezervācijas noteikumi” ir Biedra līguma daļa, kas nosaka rezervācijas kārtību un noteikumus grupu treniņos;

2.1.2. “Maksa par neizmantotām rezervācijām” ir naudas summa tādā apjomā, kāda noteikta Rezervācijas noteikumos un Iekšējās kārtības noteikumos, un/vai par Rezervācijas noteikumu un Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu;

2.1.3. “Cenrādis” ir Biedra līguma daļa, kurā iekļauts visu maksājumu apjoms;

2.1.4. “Maksa par dalības īslaicīgu apturēšanu” ir Biedra līgumā vai Cenrādī noteiktais maksas apjoms par abonementa īslaicīgu apturēšanu;

2.1.5. “Līgums” ir Biedra līgums;

2.1.6. “Maksa par grozījumiem Biedra līgumā” ir maksa par izmaiņu veikšanu Biedra līgumā par tādu summu, kāda noteikta Cenrādī;

2.1.7. “Biedrs” ir persona, kura izmanto Kluba pakalpojumus atbilstoši Biedra līgumam, periodu kartei vai vienas reizes apmeklējumam;

2.1.8. “Biedra karte” ir biedram izsniedzama personālā elektroniskā karte vai cits Kluba paredzētais risinājums, kas ļaus identificēt Biedru;

2.1.9. “Biedra līgums” ir Līgums par Kluba pakalpojumu izmantošanu, kas tiek noslēgts starp Biedru un Klubu. Līgums sastāv no Vispārējiem noteikumiem, Iekšējās kārtības noteikumiem, Cenrāža un Rezervācijas noteikumiem, kas ir pieejami gan Klubā, gan Kluba interneta mājaslapā  (www.myfitness.lv);

2.1.10. “Līguma izbeigšana” tiek noslēgta Klubā un parakstīta abpusēja vienošanās par Biedra līguma pārtraukšanu atbilstoši Līgumā minētajiem noteikumiem;

2.1.11. “Abonēšanas maksa” ir ikmēneša maksa atbilstoši Līgumam, kuras apjoms ir atkarīgs no izvēlētā abonementa veida;

2.1.12. “Reģistrācijas maksa” ir summa, kas jāmaksā kļūstot par Kluba biedru, kuras apjoms tiek noteikts Biedra līgumā, un par ko Klubs pakalpojumus tieši nepiedāvā. Maksa par reģistrāciju tiek maksāta katru reizi, kad tiek noslēgts Biedra līgums;

2.1.13. “Abonementa īslaicīga apturēšana” ir biedra statusa pagaidu apturēšana uz vienu (1) vai maksimāli diviem (2) kalendārajiem mēnešiem pēc kārtas attiecībā uz Dalības īslaicīgu apturēšanu, tādu termiņu un nosacījumiem, kas minēti Biedra līgumā. Abonementa īslaicīgas apturēšanas laikā Biedra pienākums  nav maksāt Abonēšanas maksu (izņemot maksu, kas jāmaksā pirms Abonementa īslaicīgas apturēšanas), bet Biedram nav tiesību lietot Sporta kluba piedāvātos pakalpojumus;

2.1.14. “Līgums par Abonementa īslaicīgu apturēšanu” ir Sporta klubā noslēgta un parakstīta abpusēja rakstiska vienošanās Dalības īslaicīgai apturēšanai saskaņā ar Biedra līgumā minētajiem noteikumiem;

2.1.15. “Līgums par Kluba rēķinu piegādi uz Biedra internetbanku” ir Līgums, kas tiek noslēgts ar Biedru un Biedra izvēlētu kredītiestādi, saskaņā ar Biedra vai līgumā minētajiem noteikumiem, bet, atbilstoši tiem, Klubam ir tiesības ieturēt no Biedra norēķinu konta visas maksas, kas saistītas ar Biedra līgumā minētajām maksām limita robežās;

2.1.16. “ERRA līgums” ir līgums, kas ir daļa no Biedra līguma par elektroniski sagatavotu rēķinu piegādi, kurš Klubam dod tiesības ieturēt no Biedra norēķinu konta visas maksas, kas nepārsniedz Biedra līgumā noteiktās limita robežas;

2.1.17. “Puse” – Klubs vai Biedrs;

2.1.18. “Puses” – Klubs un Biedrs;

2.1.19. “Iekšējās kārtības noteikumi” ir noteikumi, ko noteicis Klubs Sporta kluba(-u) apmeklēšanai un tā pakalpojumu izmantošanai, ar kuru var iepazīties Klubā vai Kluba interneta mājaslapā (www.myfitness.lv);

2.1.20. “Abonementa veids” ir Biedra līgumā Biedra izvēlēts abonements, ar kuru ir saistītas Biedra tiesības attiecībā uz Sporta kluba izmantošanu. Summa par Biedram piedāvātajiem un pieejamajiem pakalpojumiem ir pieejama Cenrādī.

3. Līguma noslēgšana un izmaiņas

3.1. Klubs un Biedrs rakstiski noslēdz Līgumu, atrodoties fiziski Klubā uz vietas, Biedram uzrādot Kluba administrācijas pārstāvim personu apliecinošu dokumentu, lai apliecinātu savu identitāti un apliecinātu sniegto datu patiesumu. Līguma katra lapa jāparaksta.

3.2 Gadījumā, ja Biedrs Līguma noslēgšanas brīdī nav sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, izņemot, ja Biedrs saskaņā ar likumu izsludināts par pilngadīgu vai stājies laulībā pirms 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanas, Līgumu Biedra vārdā ir tiesīgs noslēgt tikai viņa tiesiskais aizgādnis, kas ir pilnībā atbildīgs par Biedra no Līguma izrietošo saistību pilnīgu izpildi.

3.3. Klubam ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Vispārējos noteikumus, Sporta klubu darba laiku, Cenrādi, Iekšējās kārtības noteikumus, Rezervācijas noteikumus un citas ar klubu saistītas lietas. Ja Biedrs izmaiņām nepiekrīt, tad Biedram ir tiesības lauzt līgumu 1 (viena) mēneša laikā kopš izmaiņu veikšanas. Ja norādītajā termiņā Biedrs nav rakstiski paudis vēlēšanos lauzt Līgumu, tad tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt izmaiņām, bet līgumsaistības tiek turpinātas atbilstoši izmainītajiem noteikumiem.

3.4. Klubam ir tiesības realizēt kampaņas, kuru noteikumi netiek uzskatīti par jau noslēgto Līgumu izmaiņām un netiek piemēroti jau noslēgtajiem Līgumiem.

3.5. Grupu treniņu izmaiņu saraksts un grupu nodarbību vai treneru maiņa netiek uzskatīta par Līguma izmaiņām, kā arī Kluba pienākums nav par to informēt Biedru.

3.6. Ja abonements saistīts ar īpašiem Biedra kritērijiem (vecumu u.tml.), Biedram ir tiesības iegādāties līdzīgus abonementus, bet tikai ņemot vērā nosacījumu, ka abonementa iegādes brīdī Biedrs atbilst Biedra kritērijiem, kas iekļauti abonementa aprakstā. Ja Biedrs, noformējot abonementu vai arī tās darbības laikā vairs neatbilst attiecīgajiem kritērijiem, tad Biedram automātiski tiek noteikts vislīdzīgākais abonements, kurā nav nepieciešama atbilstošo kritēriju izpilde. Iepriekš minētajā gadījumā Klubam ir tiesības pieprasīt, lai Biedrs saskaņā ar atpakaļejošu datumu apmaksā abonementa cenu starpību, kopš tā brīža, kad Biedrs vairs neatbilst abonementa aprakstā iekļautajiem kritērijiem.

4. Līguma stāšanās spēkā un darbība

4.1. Līgums stājas spēkā no Līgumā norādītā sākuma datuma, ja Līgumā nav minēti citi noteikumi vai cits spēkā stāšanās termiņš.

4.2. Biedra līgums ir beztermiņa, izņemot gadījumus, ja tiek noslēgts Biedra līgums ar īpašiem nosacījumiem, kuri ir spēkā Biedra līgumā norādītajā termiņā.

5. Līguma interpretācija

5.1. Interpretējot Līguma nosacījumus, dažādām Līguma daļām ir atšķirīga nozīme. Ja rodas Līguma nosacījumu pretrunas, tad Puses vispirms ievēro Līgumu, bet pēc tam Cenrādi, Vispārējos noteikumus, Iekšējās kārtības noteikumus un Rezervācijas noteikumus.

6. Kluba izmantošana

6.1. Biedram ir tiesības izmantot Sporta klubu un tā piedāvātos pakalpojumus atbilstoši vienas reizes apmeklējumam, periodu kartei vai atbilstoši noteikumiem, kas minēti Biedra līgumā saskaņā ar Biedra izvēlēto Abonementa veidu. Izmantojot Sporta klubu, Biedrs ievēro Kluba personāla norādījumus.

6.2. Pakalpojumus, ieskaitot trenēšanu un konsultēšanu, Sporta klubā drīkst sniegt tikai Sporta kluba administrācijas apstiprinātas personas. Biedram nav tiesību piedāvāt  jebkādus pakalpojumus citiem kluba locekļiem bez rakstiskas Sporta kluba atļaujas.

6.3. Izvēloties un lietojot Kluba sniegtos pakalpojumus, Biedrs pats, vai ar kādas personas palīdzību, kam piemīt atbilstošās zināšanas, seko līdzi savam veselības stāvoklim, un, ja šādas veselības problēmas ir radušās, nekavējoties vēršas pie cilvēka, kurš ir tiesīgs sniegt medicīnisku konsultāciju vai palīdzību.

6.4. Klubu patstāvīgi var apmeklēt personas, kuras ir sasniegušas 15 gadu vecumu (izņemot Jauniešu līgumu). Jauniešu līguma un vienreizēja apmeklējuma ietvaros, 12-15 gadus vecas personas Klubu drīkst apmeklēt tikai kopā ar pilngadīgu personu par cenrādī noteiktu maksu. Lai personām līdz 15 gadu vecumam nodrošinātu drošību, tām ir aizliegts atrasties Sporta klubā, ja netiek ievēroti iepriekš minētie noteikumi.

6.5. Biedrs, ienākot Sporta klubā, izmanto Biedra karti vai vienas reizes apmeklējumu. Kluba personālam ir tiesības pieprasīt uzrādīt Biedra karti. Ja Biedrs neuzrāda Biedra karti vai vienas reizes apmeklējuma apliecinājumu, tad Klubam ir tiesības atteikties no pakalpojumu sniegšanas Biedram.

6.6. Ja Biedrs ir pārkāpis Līgumā minētās Kluba saistības, tad Klubs, pirms šo saistību izpildes, tajā skaitā, ja Biedram ir jebkāds parāds attiecībā uz Klubu, iepriekš nepaziņojot, var atteikties no Biedra ielaišanas Sporta klubā un/vai atteikties sniegt viņam pakalpojumus līdz brīdim, kamēr Biedrs nav novērsis pārkāpumus. Šajā gadījumā Biedram nav tiesību pieprasīt jebkādas Klubam samaksātās summas atmaksāšanu vai samazināšanu.

6.7. Ja iepriekšminētajā situācijā Klubs ir atteicies Biedram sniegt pakalpojumu saskaņā ar Līgumu, tad tas neierobežo Kluba tiesības – ļaut Biedram apmeklēt Sporta klubu izmantojot vienas reizes apmeklējuma iespējas.

6.8. Biedra karti ir aizliegts nodot citai personai.

6.9. Ja Biedra karte tiek nozaudēta, tad Biedram par to nekavējoties jāziņo Klubam. Ja tiek nozaudēta vai bojāta Biedra karte, tad Biedram ir tiesības saņemt jaunu Biedra karti pret spēkā esošajā Kluba Cenrādī minēto maksu.

6.10. Klubam ir tiesības pieprasīt, lai Biedrs nofotografējas, lai Biedra fotogrāfiju ievietotu viņa datubāzē. Biedra fotografēšana un fotogrāfijas pievienošana datubāzei ļauj Klubam pārbaudīt Biedra kartes lietošanas noteikumu ievērošanu.

6.11. Lai piedalītos grupu treniņos, Biedram jāreģistrējas vēlamās grupas treniņam Kluba mājaslapā internetā sadaļā Biedra zona.

6.12. Tā kā grupas dalībnieku skaits ir ierobežots, tad Klubs negarantē Biedram iespēju piedalīties vēlamajā grupu treniņā, jo piekļuve grupas treniņam ir atkarīga no laika, kad tajā reģistrējas (grupu treniņā piedalās tie Biedri, kuri ir tai reģistrējušies agrāk kā pārējie).

6.13. Ja Biedrs nevar piedalīties grupu treniņā, tad viņam ir jāatceļ sava reģistrācija tādā kārtībā, kāda noteikta Iekšējās kārtības noteikumos un/vai Rezervācijas noteikumos.

6.14. Biedrs var piedalīties grupu treniņā tikai tad, ja ir brīvas vietas.

6.15. Biedram ir iepriekš jāreģistrējas, lai izmantotu privātos treniņus un/vai saņemtu personīgu konsultāciju. Ja Biedrs rezervētajā laikā nevar ierasties uz privāto treniņu vai konsultāciju, tad viņa pienākums ir atcelt savu rezervāciju tādā kārtībā, kāda noteikta Iekšējās kārtības noteikumos un/vai Rezervācijas noteikumos. Ja Biedrs norādītajā laikā neatceļ rezervēto laiku un neierodas uz privāto treniņu vai konsultāciju, tad viņš atbilstoši Cenrādim apņemas kompensēt privātā treniņa vai konsultācijas maksu.

6.16. Klubam ir tiesības jebkurā brīdī treniņu sarakstā iekļaut izmaiņas un, ja tas ir nepieciešams, mainīt trenerus, tajā skaitā arī mainīt treniņu tipu, biežumu utt. Šajā punktā norādītās izmaiņas netiek uzskatītas par Līguma izmaiņām, bet atbilstošās izmaiņas nevar kļūt par pamatojumu Līguma laušanai.

6.17. Ārkārtas situācijās vai no Kluba neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, saslimis treneris, radusies sprādzienbīstamība, radies ugunsgrēks, noticis nelaimes gadījums vai iespējami šo risku draudi u.tml.), Klubam ir tiesības atcelt treniņus vai ierobežot Sporta kluba izmantošanas iespējas, par ko Biedri tiek brīdināti, tiklīdz rodas šāda iespēja.

6.18. Kluba personāls Biedru konsultē un sniedz viņam instrukcijas jautājumos, kas attiecas uz Kluba piedāvātajiem pakalpojumiem, tajā skaitā tiem, kas saistīti ar trenažieru izmantošanu, kā arī rūpējas, lai treniņu inventārs nebūtu bojāts. Biedrs lieto inventāru atbilstoši tam paredzētajam mērķim un no Kluba personāla saņemtajām instrukcijām.

6.19. Atrodoties Sporta klubā, Biedrs izmanto slēdzamu skapīti, kas paredzēts apģērbam un vērtīgiem priekšmetiem. Ieteicams sev vērtīgos priekšmetus ievietot seifā. Klubs neatbild par priekšmetu uzglabāšanu, kas tiek ievietoti seifā. Atstājot kluba telpas, aizliegts atstāt mantas seifā un skapītī.

6.20. Aizejot no Kluba, Biedrs apņemas nolikt vietā vai atdot Kluba administratoram skapīša atslēgu (izņemot, ja Biedrs izmanto savu personīgo, pie reģistrācijas Klubā izsniegto piekaramo slēdzeni). Ja skapīša atslēga tiek salauzta vai pazūd, tad Biedrs apņemas maksāt summu par nozaudēto vai bojāto atslēgu tādā apmērā, kas noteikta Cenrādī vai Iekšējās kārtības noteikumos.

6.21. Biedrs klubā uzvedas atbilstoši visām ētikas normām un saudzīgi izturas pret Klubā esošo īpašumu. Klubā aizliegts ar savu rīcību traucēt citām personām un Kluba personālam. Klubā ir aizliegts smēķēt, lietot alkoholu un apreibinošas vielas. Klubā netiek ielaisti mājdzīvnieki. Kluba personālam ir tiesības izraidīt no Kluba Biedru, kurš ir pārkāpis iepriekšējās saistības vai noteikumus, vai arī pieprasīt viņam samaksāt līgumsodu, kas noteikts Cenrādī vai Iekšējās kārtības noteikumos.

6.22. Klubam ir tiesības veikt jebkādus uzkopšanas, tīrīšanas, kopšanas, Kluba un inventāra remonta darbus, lai nodrošinātu Klubā tīrību un nevainojamu darbību, cenšoties maksimāli samazināt Klientiem sagādātās neērtības. Ja tas ir iespējams, tad Biedri tiek saprātīgos termiņos brīdināti par tamlīdzīgu darbu veikšanu. Biedrs apņemas neizvirzīt pretenzijas vai prasības par viņam iespējamo neērtību sagādāšanu, kas varētu rasties šādu darbu veikšanas dēļ, tajā skaitā arī par Kluba pakalpojumu pagaidu nepieejamību.

6.23. Klubam ir tiesības izmantot Sporta klubu, lai organizētu pasākumus, līdz ar to ir iespējamas Sporta kluba darba laika pagaidu izmaiņas un/vai citādi ierobežota Sporta kluba izmantošana. Klubs saprātīgos termiņos brīdina biedrus par pasākumu organizēšanu, publicējot atbilstošo informāciju Kluba interneta mājaslapā (www.myfitness.lv). Biedrs apņemas neizvirzīt pretenzijas vai prasības par viņam iespējamo neērtību sagādāšanu, kas varētu rasties sakarā ar Kluba pakalpojumu pagaidu nepieejamību.

7. Maksas

7.1. Biedrs, kurš ar Klubu ir noslēdzis Līgumu, maksā Klubam par sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar Līgumā minētajiem noteikumiem un maksājumu apjomiem, kas minēti Līgumā un/vai Cenrādī. Biedrs, kurš izmanto Kluba pakalpojumus atbilstoši vienas reizes apmeklējumam vai periodu kartei, maksā Klubam par pakalpojumiem skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu.

7.2. Biedrs, kurš ar Klubu ir noslēdzis Līgumu, iemaksā Kluba bankas kontā visus nepieciešamos maksājumus saskaņā ar Līgumu par ERRA pakalpojumu. Reģistrācijas maksa nekādā gadījumā nav atmaksājama.

7.3. Ja Biedrs nav saņēmis rēķinu, tad tas nekādā gadījumā neatbrīvo Biedru no Līgumā minēto maksājumu apmaksāšanas saistībām, jo Biedram ir zināms Līgumā un tā daļās minētais maksājumu apjoms un datums. Biedra pienākums ir nodrošināt, lai viņa norēķinu kontā Līgumā norādītajā datumā būtu pietiekama naudas summa, kā arī jānodrošina, lai būtu ar Klubu noslēgts spēkā esošs Līgums par e-rēķina piegādi uz Biedra internetbanku.

7.4. Ja Biedra rīcībā nav pietiekamas informācijas un nav iespējas izpildīt nevienu no maksājumu saistību līguma saistībām, tad, pirmkārt, Biedra pienākums ir iegūt iztrūkstošo informāciju Kluba interneta mājaslapā (www.myfitness.lv), kā arī pēc iespējas ātrāk vērsties Klubā, lai iegūtu iztrūkstošo informāciju.

7.5. Ja tiek aizkavēts jebkāds maksājums, kas attiecas uz vēlākām līgumsaistībām, tad Klubam ir tiesības pieprasīt nokavējuma procentu 0,15% apjomā no apmaksājamās summas līdz dienai, kad pilnībā tiks apmaksāta visa parāda summa.

7.6. Biedrs maksā Biedra maksu neatkarīgi no tā, vai viņš apmeklē Klubu, tajā skaitā, arī par laiku, kad Biedram nav bijis iespējams apmeklēt Klubu atbilstoši situācijai, kas minēta Līguma 6.6. punktā.

8. Maksāšanas kārtība

8.1. Ja Biedram ir pienākums vienlaicīgi maksāt Klubam dažādas Līgumā minētās summas, tad no maksājumiem, kas attiecas uz saistību izpildi, pirmkārt ir jāsedz izdevumi par maksājumu piedzīšanu, otrkārt – pārējās saistības, bet, kā pēdējās, ir jāsedz pamata prasības (ieskaitot Reģistrācijas maksu).

9. Tiesību un saistību nodošana

9.1 Klubam ir tiesības nodot parāda piedziņas tiesības par Biedra saņemtajiem pakalpojumiem parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas saņēmuši speciālo atļauju (licenci) parāda atgūšanas pakalpojuma sniegšanai, kas ietver tiesības izmantot Biedra personas datus Abonenta kredītvēstures veidošanai un šo datu ievietošanai parādvēstures datubāzēs, tajā skaitā Biedrs piekrīt, ka Klubs Biedra datus ir tiesīgs nodot trešajām personām un saņemt Biedra datus no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām.

9.2. Ja Biedrs nodod Līgumu trešajai personai pagaidu lietošanai, tad tam ir nepieciešama Kluba rakstiska atļauja. Klubs, nepaskaidrojot iemeslus, var atteikties sniegt piekrišanu.

9.3. Ja par Biedru maksā vai Kluba pakalpojumu izmantošanu finansē juridiska persona, tad, lai nodotu Līgumu, Kluba rīcībā jābūt atbildīgās personas izsniegtai piekrišanai, kura noformēta atbilstoši Klubā pieņemtajam veidam.

10. Atbildība

10.1. Klubs ir atbildīgs pret Biedru, bet Biedram ir tiesības vērst pret Klubu tiesībsargājošos līdzekļus tikai tajā gadījumā, ja Klubs ir tīšām pārkāpis savas saistības, vai arī tas ir noticis rupjas nolaidības dēļ. Atbildības ierobežošana nav spēkā, ja noticis starpgadījums ar letālām sekām vai nodarīts kaitējums veselībai.

11. Līguma laušana, abonementa apturēšana un Līguma izmaiņas

11.1. Klubam ir tiesības lauzt līgumu ārkārtējos gadījumos, neievērojot brīdinājuma iesniegšanas termiņus, ja:

11.1.1. Kluba pakalpojumu lietošanas laikā Biedra rīcība apdraud viņu pašu un/vai citus, bet Biedrs to turpina, neņemot vērā Kluba personāla brīdinājumus;

11.1.2. Biedra karti izmanto cita persona, bet ne pats Biedrs;

11.1.3. Biedrs ir parādā Līgumā minētos maksājumus ne mazāk par trīsdesmit (30) dienām pēc kārtas un vairāk nekā trīs (3) reizes kalendārajā gadā;

11.1.4. Biedrs, nesaņemot Kluba rakstisku atļauju, ir pārkāpis aizliegumu par pakalpojumu sniegšanu Sporta klubā trešajām personām (tajā skaita citiem Biedriem);

11.1.5. Biedrs ir izdarījis citus būtiskus Līguma vai tā daļu pārkāpumus.

11.2. Ja ir radies 11.1. punktā norādītais Līguma laušanas pamatojums, tad Klubam ir tiesības Līguma laušanas vietā vai arī kopā ar to pieprasīt Iekšējās kārtības noteikumos vai Cenrādī minētās summas apmaksāšanu un/vai uzlikt aizliegumu lietot Sporta kluba(-u) pakalpojumus uz visu atlikušo mūžu.

11.3. Neatkarīgi no iemesliem Klubam ir tiesības lauzt Līgumu, Biedram paziņojot par to vienu (1) mēnesi iepriekš.

11.4. Izņemot Līgumā minētos pamatojumus, Biedrs var īpašā kārtībā lauzt Līgumu, neievērojot brīdinājuma iesniegšanas termiņu tajā gadījumā, ja Klubs ir būtiski pārkāpis Līgumu tīšuprāt vai smagas nolaidības dēļ.

11.5. Līguma pārtraukšana un izmainīšana, kā arī abonementa apturēšana saskaņā ar Līgumā minētajiem pamatojumiem, tiek veikta bez izņēmuma, kā arī tikai tādā veidā, formā un termiņos, kas ir noteikti atbilstošajā Līguma punktā. Līgums netiek uzskatīts par lauztu vai izmainītu, bet abonementa apturēšana – par apstiprinātu, ja Biedrs nav precīzi ievērojis Līguma pārtraukšanas un izmainīšanas, kā arī Dalības īslaicīgas apturēšanas kārtību, kas noteikta Līgumā.

11.6. Klubam ir tiesības neņemt vērā iesniegumus par vēlmi lauzt vai mainīt Līgumu, vai saņemt treniņu atvaļinājumu, ja iesniegumi nav noformēti atbilstoši prasībām.

11.7. Līguma laušana un līgumsoda prasību izvirzīšana neierobežo un neizslēdz Kluba tiesības Biedram pieprasīt apmaksāt parādu un/vai atlīdzināt zaudējumus pēc Līguma darbības beigām.

12. Informācijas nosūtīšana

12.1. Ja Līgumā nav norādīts citādi, tad Klubs Biedram nodod visus paziņojumus un pārējo ar Līgumu, Vispārējiem noteikumiem, Iekšējās kārtības noteikumiem un Rezervācijas noteikumiem saistīto korespondenci, izmantojot Līgumā minētos kontaktu datus, bet vispirms Līgumā minēto elektronisko pasta adresi.

12.2. Tiek uzskatīts, ka Biedram ir piegādāti paziņojumi un pārējā korespondence, ja kopš tās nosūtīšanas brīža ir pagājušas piecas (5) darbadienas.

12.3. Biedrs apņemas Klubam nekavējoties paziņot par izmaiņām personas un kontaktu datos.

12.4. Klubs vispārējo informāciju publicē savā interneta mājaslapā (www.myfitness.lv).

13. Piemērojamie tiesību akti un strīdu risināšana

13.1. Jautājumos, kas Līgumā nav regulēti, Puses ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos tiesiskos aktus.

13.2. Visi no Līguma izrietošie vai ar to saistītie strīdi tiek risināti pārrunās, bet tad, ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesiskajiem aktiem.

14. Konfidencialitāte

14.1. Ja Līgumā nav minēts citādi, tad Puses neatklāj trešajām pusēm informāciju par Līguma noslēgšanu un tā noteikumiem.

15. Personas datu apstrāde

15.1. Klubs apstrādā Biedru personas datus saskaņā ar Vispārējo Datu Aizsarsdzības Regulu un citiem piemērojamiem likumiem, prasībām un saskaņā ar nosacījumiem, kas ir izklāstīti Paziņojumā par Privātumu.

16. Noslēguma nosacījumi

16.1. Klubam ir tiesības organizēt kampaņas, kuru gaitā piešķirtās priekšrocības ir spēkā tikai tajā laikā, kas ir norādīts kampaņas noteikumos, kā arī attiecas tikai uz tām personām, kuras atbilst kampaņas noteikumos minētajām definīcijām.

16.2. Kampaņas noteikumi parasti attiecas tikai uz jaunajiem biedriem, kā arī Klubam ir tiesības atteikties noslēgt līgumu ar personu, ja eksistē aizdomas, ka persona ir pārtraukusi savu Līgumu tikai vai galvenokārt tādēļ, lai iegūtu kampaņas priekšrocības.

16.3. Ja tiek mainītas maksājumu likmes vai maksājumu organizēšana, Klubam ir tiesības vienpusēji apkopot visas Līgumā iekļautās summas, saskaņā ar maksājumu likmju vai maksājumu organizēšanas izmaiņām, par to Biedram paziņojot ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienu laikā. Klubs nepaziņo Biedram par summu samazināšanu.

Vispārējie MyFitness Biedra līguma noteikumi ir sastādīti un pieejami trīs valodās, no kurām viena ir latviešu valoda. Tekstam citā valodā ir informatīvs raksturs, kā arī strīdu gadījumā tiek piemērots teksts latviešu valodā.

Aizvērt

MyFitness jaunumi

Piesakies MyFitness jaunumiem un esi vienmēr informēts par jaunākajām treniņu iespējām, klubu aktivitātēm un piedāvājumiem!


Lūdzu pārskatiet mūsu privātuma politiku.

Aizvērt

Ieiet

Neesi MyFitness biedrs? Reģistrēties!

Aizmirsāt paroli?