MyFitness

Par mums

MyFitness Biedra līgums

DALĪBA
1. Šis biedra līgums (turpmāk tekstā saukts – Līgums) atbilstoši tā noteikumiem ļauj tikai Līgumā norādītajai personai apmeklēt Līgumā norādīto sporta klubu un izmantot konkrētā abonementa (turpmāk tekstā saukts – Abonements) veidā ietilpstošos citus Kluba pakalpojumus. Līgums ir beztermiņa un ir spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz brīdim, kad Līgums tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.
2. Pēc Līguma noslēgšanas Klubs izsniedz Līgumā norādītajai personai biedra karti (turpmāk tekstā saukta – Karte). Izsniegto Karti drīkst lietot tikai tā persona, kuras dati ir norādīti uz Kartes. Kartes nodošana trešajai personai ir aizliegta. Šī aizlieguma pārkāpšanas gadījumā, Kluba kartes darbība tiek anulēta.
3. Gadījumā, ja Biedrs Līguma noslēgšanas brīdī nav sasniedzis 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, izņemot, ja Biedrs saskaņā ar likumu izsludināts par pilngadīgu vai stājies laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, Līgumu Biedra vārdā ir tiesīgs noslēgt tikai Biedra tiesiskais aizgādnis, kas ir pilnībā atbildīgs par Biedra no Līguma izrietošo saistību pilnīgu izpildi.

MAKSAS
4. Biedrs apliecina, ka noslēgs līgumu ar sevis izvēlētu kredītiestādi, kas nodrošina Kluba elektronisko rēķinu piegādi uz Biedra internetbanku, Kluba elektronisko rēķinu apmaksai nosakot fiksēto limitu, kas nav mazāks par 75,00 EUR (septiņdesmit pieci eiro, nulle centi) katram Biedra Abonementam. Biedram un Klubam ir saistoša šāda norēķinu kārtība:
4.1. Klubs rēķinu Biedram sagatavo elektroniski atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” 7.panta prasībām, un rēķins ir derīgs bez paraksta. Visi no Līguma izrietošie maksājumi tiek automātiski ieturēti (ja kredītiestādē izvēlēta elektroniskā rēķina automātiskā apmaksa) līdz esošā mēneša 10. (desmitajam) datumam no Biedra attiecīgā konta kredītiestādē saskaņā ar Biedru un kredītiestādi noslēgtu līgumu. Biedram ir tiesības ar Klubu vienoties par cita norēķina veida izmantošanu Kluba pakalpojumu apmaksai.
4.2. Neatkarīgi no Kluba rēķina saņemšanas veida, Biedrs nodrošina Kluba rēķina samaksu līdz esošā mēneša 10. (desmitajam) datumam vai citam Līgumā speciāli noteiktam datumam.
4.3. Par Kluba rēķina samaksas datumu ir uzskatāms datums, kurā Klubs saņēmis Biedra maksājumu atbilstoši Kluba rēķinam. Norēķinu veida maiņa, vai kredītiestādes pakalpojumu neizmantošana neietekmē Līguma spēkā esamību, kā arī Kluba un Biedra tiesību un pienākumu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.4. Norēķinu periods ir viens kalendārais mēnesis. Jebkurš maksājums jāveic par pilnu kalendāro mēnesi no mēneša pirmā līdz pēdējam datumam, ievērojot Līguma 5.punkta noteikumus. Katrs iesāktais kalendārais mēnesis tiek uzskatīts par pilnu mēnesi.
4.5. Katra mēneša 15. (piecpadsmitajā) datumā Klubs rezervē Biedra Abonementu nākamajam kalendārajam mēnesim, plānojot Kluba kapacitāti.
4.6. Rezervēts Abonements ir pamats Kluba kārtējā rēķina piestādīšanai Biedram un Abonementa abonēšanas maksas samaksai par laika periodu, kurā Biedram ir pieejami Abonementā iekļautie pakalpojumi.
4.7.  Biedram ir tiesības Abonementu izmantot līdz nākošā mēneša beigām, ja Abonements ir rezervēts no esošā mēneša 15. (piecpadsmitā) datuma.
5. Gadījumā, ja Līgums tiek noslēgts no mēneša 1. (pirmā) līdz 24. (divdesmit ceturtajam) datumam, abonēšanas maksu Biedrs maksā par esošo mēnesi. Gadījumā, ja Līgums tiek noslēgts sākot ar 25. (divdesmit piekto) datumu, Biedrs maksā par esošā mēneša atlikušajām dienām un visu nākamo mēnesi. Turpmāk visi no Līguma izrietošie rēķini tiek nosūtīti Biedram elektroniski uz Biedra norādīto elektroniskā pasta adresi un Biedra internetbanku, ja Biedrs noslēdzis līgumu ar kredītiestādi par Līguma 4. punkta izpildi. Pusēm ir saistoši šādi noteikumi:
5.1. Reģistrācijas maksu Biedrs maksā pirmajā norēķinu reizē ar Klubu un gadījumos, ja Līgums ir ticis izbeigts un Biedrs atjauno savu dalību pēc laika, noslēdzot jaunu līgumu par Kluba pakalpojumiem.
5.2. Visi Biedra maksājumi veicami atbilstoši spēkā esošajam Kluba pakalpojumu cenrādim.
6. Ja Biedrs kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Klubam ir tiesības piemērot Biedram nokavējuma procentus 0.15% apmērā no kavētās neatmaksātās pakalpojumu summas par katru kavējuma dienu.
7. Spēkā esošs Abonements atbilstoši Līgumam Biedram dod tiesības, bet neuzliek pienākumu izmantot Kluba pakalpojumus laika periodā, uz kuru Abonements ir pieejams jeb rezervēts. Abonēšanas maksu atbilstoši Līguma noteikumiem Biedrs maksā Klubam neatkarīgi no Abonementa faktiskā izmantošanas apjoma.

DALĪBAS ĪSLAICĪGA APTURĒŠANA (PAPILDPAKALPOJUMS)
8. Dalības īslaicīga apturēšana ir maksas papildpakalpojums atbilstoši Kluba pakalpojumu cenrādim, kas pieejams Klubā un Kluba interneta mājaslapā www.myfitness.lv. Biedram ir tiesības īslaicīgi apturēt savu dalību Klubā, kas nepārsniedz divus secīgus mēnešus. Abonementa darbības apturēšanas laikā, par kuru Biedrs veic norēķinu ar Klubu, Biedram nav papildus jāmaksā Abonementa abonēšanas maksa.
9. Abonementa īslaicīgās apturēšanas pakalpojumu Biedrs var izvēlēties klātienē, par to noslēdzot atsevišķu Līguma pielikumu.
10. Ja Biedrs Abonementu aptur līdz esošā mēneša 14. (četrpadsmitajam) datumam, Biedra Abonementa apturēšanas pakalpojuma sniegšana tiek sākta ar nākamā mēneša 1 (pirmo) datumu. Ja Biedrs Abonementu aptur no esošā mēneša 15. (piecpadsmitā) datuma, tad Abonementa apturēšanas pakalpojuma sniegšana tiek sākta aiznākamā mēneša 1.  (pirmajā) datumā.
PIEMĒRS: Ja Biedrs 14. maijā noslēdz Līguma pielikumu par Abonementa apturēšanu uz vienu mēnesi, tad šis pakalpojums būs spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Abonementa apturēšanas pakalpojuma darbības laikā Biedram nav tiesību, izmantojot Abonementu, izmantot Kluba pakalpojumus, kā arī Biedram būs jāmaksā Abonementa apturēšanas pakalpojuma maksa 10. jūnijā atbilstoši Līguma noteikumiem. Biedra tiesības izmantot Kluba pakalpojumus un pienākums maksāt Līgumā noteikto abonēšanas maksu tiek atjaunots 1. jūlijā. Ja Biedrs 15. maijā noslēdz Līguma pielikumu par Abonementa apturēšanas pakalpojumu uz vienu mēnesi, tad Abonementa apturēšanas pakalpojums būs spēkā no 1. jūlija līdz 31. jūlijam.
11. Līguma pielikums par Abonementa apturēšanas pakalpojumu var tikt izbeigts ar rakstveida vienošanos starp Klubu un Biedru. Līguma pielikums par Abonementa apturēšanas pakalpojumu izbeigšanu neietekmē Līguma spēkā esamību.

LĪGUMA IZBEIGŠANA
12. Šis Līgums no abām pusēm var tikt izbeigts atbilstoši Līguma noteikumiem.
13. Šis Līgums var tikt izbeigts Līguma pusēm par to rakstveidā sastādot un abpusēji parakstot Līguma pielikumu par tā izbeigšanu. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā par to informējot otru Pusi saskaņā ar Līguma 14. punkta noteikumiem.
14. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā informējot otru Pusi, un šādā gadījumā Līgums spēku zaudē pēc Abonementa darbības termiņa beigām atbilstoši Līguma 4.punkta noteikumiem. Līguma izbeigšanas gadījumā Biedram ir pienākums veikt rēķinu apmaksu par periodu, uz kuru Abonements ir bijis rezervēts.
Gadījumā, ja Līguma puses noslēdz pielikumu par Līguma izbeigšanu līdz esošā mēneša 14. (četrpadsmitajam) datumam vai Puse rakstveidā paziņo par Līguma vienpusēju izbeigšanu otrai Pusei līdz esošā mēneša 14. (četrpadsmitajam) datumam, tad Līgums tiek izbeigts esošā mēneša pēdējā dienā. Gadījumā, ja Līguma puses noslēdz Līguma pielikumu par Līguma izbeigšanu pēc esošā mēneša 14. (četrpadsmitā) datuma vai Puse rakstveidā paziņo par Līguma vienpusēju izbeigšanu otrai Pusei pēc esošā mēneša 14. (četrpadsmitā) datuma, tad Līgums tiks izbeigts nākamā mēneša pēdējā dienā. Līgums var tikt izbeigts, ievērojot tajā noteikto kārtību.
PIEMĒRS: Ja Līguma pielikums par Līguma izbeigšanu tiek abpusēji parakstīts 14. oktobrī, tad Līgums tiek izbeigts 31. oktobrī. Ja Līguma pielikums par tā izbeigšanu tiek abpusēji parakstīts 15. oktobrī, tad Līgums tiek izbeigts 30. novembrī.

GROZĪJUMI BIEDRA LĪGUMĀ
15. Gadījumos, kas nav noteikti šajā Līgumā, Līgums var tikt grozīts tikai pusēm – Klubam un Biedram, abpusēji rakstveidā vienojoties, izņemot Līguma 22.punktā noteiktos gadījumus. Visas izmaiņas Līgumā stājas spēkā grozījumos norādītajā datumā, bet ne vēlāk kā nākamā mēneša 1. (pirmajā) datumā pēc šādu izmaiņu abpusējas parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Biedram ir tiesības mainīt Abonementa veidu un tajā ietilpstošos pakalpojumus, samaksājot pakalpojumu maiņas maksu, kas minēta Kluba cenrādī.

ATBILDĪBA
16. Katra Līguma puse ir atbildīga par visiem zaudējumiem, ko tā nodarījusi otrai Līguma pusei.

CITI NOTEIKUMI
17. Līgums nodrošina iespēju Biedram saņemt dažādus papildpakalpojumus, kuriem var būt noteikta atsevišķa maksa. Klubam ir tiesības piedāvāt un Biedra piekrišanas gadījumā (tai skaitā elektroniskā veidā vai zvanot uz Kluba klientu apkalpošanas telefonu) sniegt citus maksas pakalpojumus un iekļaut maksu par tiem rēķinā atbilstoši Līgumam un Kluba pakalpojumu cenrādim, kas pieejams Klubā un Kluba interneta mājaslapā myfitness.lv.
18. Saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, saņemtos fizisko personu datus Klubs apstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ar mērķi izpildīt savstarpējās no Līguma izrietošā saistības. Personas datu apstrādes pārzinis ir Klubs.
19. Gadījumā, ja Biedrs Līgumā minētos Biedra pienākumus un saistības (Biedra līguma 4.2 un 22. punkts) nepilda vai ir būtiski pārkāpis, tajā skaitā, ja Biedrs nav izpildījis savas maksājumu saistības pret Klubu līdz esošā mēneša 10. (desmitajam) datumam vai citam Līgumā speciāli noteiktam datumam, Klubam ir tiesības izbeigt Līgumu Līguma 14. punktā noteiktajā kārtībā, bet neatbrīvot Biedru no parādsaistībām, ja tādas ir. Maksa par Kluba pakalpojumiem tiek aprēķināta tikai par periodu, kurā Biedram tie bijuši pieejami. Klubam ir pienākums izvērtēt Biedra pienākumu un saistību raksturu un būtību (smagumu) pirms pieņem lēmumu par Līguma vienpusēju izbeigšanu ar Biedru.
20. Gadījumā, ja tiek konstatēta kāda Līguma noteikuma neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai arī spēkā neesamība, tā neietekmē pārējā Līguma noteikumu spēkā esamību.
21. Biedram, apmeklējot Kluba telpas, ir saistoši Kluba Vispārīgie noteikumi, Rezervācijas noteikumi, Kāpšanas sienas noteikumi, Skvoša noteikumi, Solārija lietošanas noteikumi, Kluba Iekšējās kārtības, pakalpojumu apmaksas noteikumi un pakalpojumu cenrādis. Minētie dokumenti Biedram ir pieejami Kluba interneta mājaslapā www.myfitness.lv, kā arī Kluba telpās. Biedrs ir atbildīgs par minēto noteikumu ievērošanu, ja Biedrs atrodas Kluba telpās.
22. Klubam pamatota iemesla gadījumā ir tiesības veikt grozījumus Līgumā vai tā pielikumos, izmaiņas publicējot Kluba interneta mājaslapā myfitness.lv un Klubā, kā arī, nosūtot uz Biedra elektroniskā pasta adresi, ja Biedrs Klubu informējis par savu elektroniskā pasta adresi, uz kuru piekrīt saņemt šāda veida Kluba paziņojumus (gadījumā, ja Kluba rīcībā nav Biedra elektroniskā pasta adrese, tad Klubs nodrošina individuālu Biedra informēšanu ar rēķina starpniecību, kurā izvietota attiecīgā informācija). Biedram ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Biedrs saņēmis Kluba paziņojumu par Līguma nosacījumu grozījumiem, bet tiem nepiekrīt, par to rakstveidā paziņojot Klubam līdz attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās dienai. Klubs informē Biedru par Līguma nosacījumu grozījumiem ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms Līguma nosacījumu grozījumu spēkā stāšanās dienas. Uz Līguma 22. punkta noteikumu piemērošanu nav attiecināms Līguma 14. punkts un 15. punkts.
23. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā un nosūtāmi otrai Pusei pa pastu vai uz elektronisko pasta adresi, kas ir norādīta Līgumā vai Biedra reģistrācijas laikā.
24. Līgums sastādīts divās valodās, no kurām viena ir latviešu valoda. Tekstam citā valodā ir informatīvs raksturs, kā arī strīdu gadījumā tiek piemērots teksts latviešu valodā.

Parakstot Līgumu, Jūs apliecināt norādīto datu patiesumu un aktualitāti, kā arī to, ka Līgums un tā pielikumi Jums ir zināmi, saprotami un saistoši.

Aizvērt

MyFitness jaunumi

Piesakies MyFitness jaunumiem un esi vienmēr informēts par jaunākajām treniņu iespējām, klubu aktivitātēm un piedāvājumiem!


Lūdzu pārskatiet mūsu privātuma politiku.

Aizvērt

Ieiet

Neesi MyFitness biedrs? Reģistrēties!

Aizmirsāt paroli?