MyFitness

JAUNIEŠU

(LĪDZ 15 GADU VECUMAM)

TRENIŅU DALĪBAS LĪGUMS

DALĪBA

 1. Parakstot šo Jauniešu treniņu biedra līgumu (turpmāk – “Jauniešu līgums” vai “Līgums”), Biedrs drīkst piedalīties treniņos, kuri ir paredzēti Bērna vecuma (no 12 (divpadsmit) līdz 15 (piecpadsmit) gadu) un fiziskās sagatavotības treniņu grupai ar Jauniešu līgumā minētajiem noteikumiem. Ārpus treniņiem Bērns ir tiesīgs izmantot arī citus Kluba pakalpojumus saskaņā ar Jauniešu līgumu un ņemot vērā Noteikumos noteiktos vecuma ierobežojumus. Jauniešu līgums nedod tiesības rezervēt vietu grupu treniņos.
 2. Pēc Jauniešu līguma noslēgšanas Biedram tiek izsniegta personīga elektroniskā biedra karte. Biedra karte ir personīga, un to nedrīkst nodot trešajām personām.  Šī aizlieguma pārkāpšanas gadījumā, Kluba kartes darbība tiek pārtraukta.
 3. Jauniešu līgumu noslēdz un paraksta Bērna Vecāks vai aizbildnis, kurš ir Bērna likumīgais pārstāvis/tiesiskais aizgādnis, un kurš tādējādi vienīgais ir atbildīgs Kluba priekšā par visu Jauniešu līgumā noteikto saistību izpildi.

MAKSĀJUMI

 1. Likumīgais pārstāvis apliecina, ka noslēgs līgumu ar sevis izvēlētu kredītiestādi, kas nodrošina Kluba elektronisko rēķinu piegādi uz Biedra internetbanku, Kluba elektronisko rēķinu apmaksai nosakot fiksēto limitu, kas nav mazāks par 75,00 EUR (septiņdesmit pieci eiro, nulle centi) katram Biedra Abonementam. Likumīgajam pārstāvim un Klubam ir saistoša šāda norēķinu kārtība:
  1. Klubs rēķinu Biedram sagatavo elektroniski atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” 7.panta prasībām, un rēķins ir derīgs bez paraksta. Visi no Līguma izrietošie maksājumi tiek automātiski ieturēti (ja kredītiestādē izvēlēta elektroniskā rēķina automātiskā apmaksa) līdz esošā mēneša 10. (desmitajam) datumam no Likumīgā pārstāvja attiecīgā konta kredītiestādē saskaņā ar Likumīgā pārstāvja un kredītiestādi noslēgtu līgumu. Likumīgajam pārstāvim ir tiesības ar Klubu vienoties par cita norēķina veida izmantošanu Kluba pakalpojumu apmaksai.
  4.2. Neatkarīgi no Kluba rēķina saņemšanas veida, Biedrs vai Likumīgais pārstāvis nodrošina Kluba rēķina samaksu līdz esošā mēneša 10. (desmitajam) datumam vai citam Līgumā speciāli noteiktam datumam.
  4.3. Par Kluba rēķina samaksas datumu ir uzskatāms datums, kurā Klubs saņēmis Biedra vai Likumīgā pārstāvja maksājumu atbilstoši Kluba rēķinam. Norēķinu veida maiņa, vai kredītiestādes pakalpojumu neizmantošana neietekmē Līguma spēkā esamību, kā arī

Kluba un Biedra tiesību un pienākumu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem.
4.4. Norēķinu periods ir viens kalendārais mēnesis. Jebkurš maksājums jāveic par pilnu kalendāro mēnesi no mēneša pirmā līdz pēdējam datumam, ievērojot Līguma 5.punkta noteikumus. Katrs iesāktais kalendārais mēnesis tiek uzskatīts par pilnu mēnesi.
4.5. Katra mēneša 15. (piecpadsmitajā) datumā Klubs rezervē Biedra Jauniešu līguma abonementu nākamajam kalendārajam mēnesim, plānojot Kluba kapacitāti.
4.6. Rezervēts Jauniešu līguma abonements ir pamats Kluba kārtējā rēķina piestādīšanai Biedram un abonementa abonēšanas maksas samaksai par laika periodu, kurā Biedram ir pieejami Jauniešu līgumā iekļautie pakalpojumi.
4.7.  Biedram ir tiesības Jauniešu līguma abonementu izmantot līdz nākošā mēneša beigām, ja abonements ir rezervēts no esošā mēneša 15. (piecpadsmitā) datuma.

 1. Gadījumā, ja Līgums tiek noslēgts no mēneša 1. (pirmā) līdz 24. (divdesmit ceturtajam) datumam, abonēšanas maksu Biedrs maksā par esošo mēnesi. Gadījumā, ja Līgums tiek noslēgts sākot ar 25. (divdesmit piekto) datumu, Biedrs maksā par esošā mēneša atlikušajām dienām un visu nākamo mēnesi. Turpmāk visi no Līguma izrietošie rēķini tiek nosūtīti Biedram elektroniski uz Biedra norādīto elektroniskā pasta adresi un Biedra internetbanku, ja Biedrs vai Likumīgais pārstāvis noslēdzis līgumu ar kredītiestādi par Līguma 4. punkta izpildi. Pusēm ir saistoši šādi noteikumi:
  1. Reģistrācijas maksu Biedrs maksā pirmajā norēķinu reizē ar Klubu un gadījumos, ja Līgums ir ticis izbeigts un Biedrs atjauno savu dalību pēc laika, noslēdzot jaunu līgumu par Kluba pakalpojumiem.
  5.2. Visi Biedra maksājumi veicami atbilstoši spēkā esošajam Kluba pakalpojumu cenrādim.
 2. Ja Biedrs kavē no Līguma izrietošos maksājumus, Klubam ir tiesības piemērot Biedram nokavējuma procentus 0.15% apmērā no kavētās neatmaksātās pakalpojumu summas par katru kavējuma dienu.
 3. Spēkā esošs abonements atbilstoši Līgumam Biedram dod tiesības, bet neuzliek pienākumu izmantot Kluba pakalpojumus laika periodā, uz kuru abonements ir pieejams jeb rezervēts. Abonēšanas maksu atbilstoši Līguma noteikumiem Biedrs vai Likumīgais pārstāvis maksā Klubam neatkarīgi no abonementa faktiskā izmantošanas apjoma.

ĪSLAICĪGAS DALĪBAS APTURĒŠANA

 1. Dalību var īslaicīgi apturēt no 1. (pirmā) jūnija līdz 31. (trīsdesmit pirmajam) augustam jebkāda iemesla dēļ uz 1 (vienu) līdz 3 (trīs) kalendārajiem mēnešiem bez maksas.
 2. Vienošanās par īslaicīgu dalības pārtraukumu tiek sagatavota sporta klubā, un tā ir jāparaksta Bērna vecākam vai likumīgajam pārstāvim, un Kluba pārstāvim.
 3. Ja vienošanās par īslaicīgu dalības pārtraukumu tiek noslēgta no 1. (pirmā) līdz 14. (četrpadsmitajam) mēneša datumam (ieskaitot), īslaicīgs dalības pārtraukums stājas spēkā nākamā kalendārā mēneša pirmajā dienā. Ja vienošanās par īslaicīgu dalības pārtraukumu tiek noslēgta no 15. (piecpadsmitā) datuma līdz pēdējai mēneša dienai (ieskaitot), īslaicīgs dalības pārtraukums stājas spēkā aiznākamā kalendārā mēneša pirmajā dienā.

PIEMĒRS. Ja vienošanās par īslaicīgu dalības pārtraukumu uz vienu mēnesi tiek noslēgta 14. maijā, īslaicīgais dalības pārtraukums ir spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Šajā laikā Biedram ir aizliegts izmantot Kluba pakalpojumus. Tiesības izmantot Kluba pakalpojumus un pienākums samaksāt Biedra naudu automātiski atjaunojas 1. jūlijā. Ja vienošanās par īslaicīgu dalības pārtraukumu uz 1 (vienu) mēnesi tiek noslēgta 15. maijā, īslaicīgais dalības pārtraukums ir spēkā no 1. jūlija līdz 31. jūlijam.

11. Vienošanos par īslaicīgu dalības apturēšanu noslēgt Jauniešu treniņu sezonā – no septembra līdz maijam – nav iespējams. Ja Bērns neapmeklē treniņus, tas neparedz tiesības uz Biedra naudas atgriešanu.

12. Laikā no 1. jūnija līdz 31. augustam Klubs ir tiesīgs neorganizēt Jauniešu treniņus vai nepiedāvāt treniņus atsevišķai treniņu grupai sporta klubā.

13. Ja Bērns ilglaicīgi neapmeklē treniņus slimības dēļ, Vecāks ir tiesīgs iesniegt Klubam vai nosūtīt Kluba menedžerim pa e-pastu iesniegumu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Bērna slimošanas perioda beigām kopā ar medicīnisko izziņu, lai tiktu samazināta Biedra nauda. Pieteikties Biedra naudas samazinājumam var tikai tad, ja Bērns slimo ilgāk nekā 14 dienas un Bērnu līgums ir spēkā arī nākamajā kalendārajā mēnesī pēc slimības. Klubs apmierina laikus iesniegtu pieteikumu šādā kārtībā: ja slimība ilgst 14 (četrpadsmit) – 20 (divdesmit) dienas, Klubs samazina Biedra naudu par nākamo mēnesi pēc slimības par 25% (divdesmit pieciem procentiem); ja slimība ilgst vairāk nekā 21 (divdesmit vienu) dienu, Klubs samazina Biedra naudu par nākamo mēnesi pēc slimības par 50% (piecdesmit procentiem) par katru slimības periodu.

JAUNIEŠU LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA

14. Šis Līgums no abām Pusēm var tikt izbeigts atbilstoši Līguma noteikumiem.

15. Šis Līgums var tikt izbeigts Līguma Pusēm par to rakstveidā sastādot un abpusēji parakstot Līguma pielikumu par tā izbeigšanu. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā par to informējot otru Pusi saskaņā ar Līguma 14. punkta noteikumiem.

16. Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā informējot otru Pusi, un šādā gadījumā Līgums spēku zaudē pēc Abonementa darbības termiņa beigām atbilstoši Līguma 4.punkta noteikumiem. Līguma izbeigšanas gadījumā Biedram ir pienākums veikt rēķinu apmaksu par periodu, uz kuru Abonements ir bijis rezervēts.
Gadījumā, ja Līguma puses noslēdz pielikumu par Līguma izbeigšanu līdz esošā mēneša 14. (četrpadsmitajam) datumam vai Puse rakstveidā paziņo par Līguma vienpusēju izbeigšanu otrai Pusei līdz esošā mēneša 14. (četrpadsmitajam) datumam, tad Līgums tiek izbeigts esošā mēneša pēdējā dienā. Gadījumā, ja Līguma puses noslēdz Līguma pielikumu par Līguma izbeigšanu pēc esošā mēneša 14. (četrpadsmitā) datuma vai Puse rakstveidā paziņo par Līguma vienpusēju izbeigšanu otrai Pusei pēc esošā mēneša 14. (četrpadsmitā) datuma, tad Līgums tiks izbeigts nākamā mēneša pēdējā dienā. Līgums var tikt izbeigts, ievērojot tajā noteikto kārtību.

PIEMĒRS: Ja Līguma pielikums par Līguma izbeigšanu tiek abpusēji parakstīts 14. oktobrī, tad Līgums tiek izbeigts 31. oktobrī. Ja Līguma pielikums par tā izbeigšanu tiek abpusēji parakstīts 15. oktobrī, tad Līgums tiek izbeigts 30. novembrī.

17. Jauniešu līguma darbība tiks automātiski izbeigta 31. maijā tās sezonas beigās, kurā Bērns sasniedz 16 (sešpadsmit) gadu vecumu.

18. Klubs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Jauniešu līguma darbību, rakstveidā brīdinot par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

JAUNIEŠU LĪGUMA GROZĪJUMI

19. Gadījumos, kas nav noteikti šajā Līgumā, Līgums var tikt grozīts tikai pusēm – Klubam un Likumīgajam pārstāvim, abpusēji rakstveidā vienojoties, izņemot Līguma 33. (trīsdesmit trešajā) punktā noteiktos gadījumus. Visas izmaiņas Līgumā stājas spēkā grozījumos norādītajā datumā, bet ne vēlāk kā nākamā mēneša 1. (pirmajā) datumā pēc šādu izmaiņu abpusējas parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Klubs Jauniešu līgumu var grozīt vienpusēji, paziņojot par grozījumiem 1 (vienu) mēnesi iepriekš e-pasta veidā uz Biedra norādīto e-pasta adresi.

ATBILDĪBA

20. Klubs ir atbildīgs pret Jums un/vai Bērnu, un Jūs un/vai Bērns ir tiesīgs pielietot tiesiskās aizsardzības līdzekļus tikai tad, ja Klubs ir pārkāpis savas saistības tīšām vai rupjas nolaidības rezultātā. Atbildības ierobežojums neattiecas uz gadījumu, ja tiek izraisīta nāve vai nodarīts kaitējums veselībai.

CITI NOTEIKUMI

21. Jauniešu līguma Biedram ir pienākums ievērot Kluba iekšējās kārtības noteikumus, Kluba vispārējos līguma noteikumus, Kluba labās prakses noteikumus, Kluba skvoša kortu lietošanas noteikumus, Kluba baseina lietošanas noteikumus, Kluba bērnu istabas lietošanas noteikumus, kuri ir publicēti Kluba mājaslapā internetā myfitness.lv, kā arī pieejami Klubā.

22. Jauniešu treniņi tiek organizēti saskaņā ar Kluba sastādītu grafiku konkrētai treniņu grupai un tik bieži, cik norādīts grafikā. Klubs ir tiesīgs veikt izmaiņas grafikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Svētku dienās treniņi netiek organizēti.

23. Saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, saņemtos fizisko personu datus Klubs apstrādā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ar mērķi izpildīt savstarpējās no Līguma izrietošā saistības. Personas datu apstrādes pārzinis ir Klubs.

24. Gadījumā, ja Biedrs Līgumā minētos Biedra pienākumus un saistības nepilda vai ir būtiski pārkāpis, tajā skaitā, ja Biedrs vai Likumīgais pārstāvis nav izpildījis savas maksājumu saistības pret Klubu līdz esošā mēneša 10. (desmitajam) datumam vai citam Līgumā speciāli noteiktam datumam, Klubam ir tiesības izbeigt Līgumu Līguma 16. (sešpadsmit) punktā noteiktajā kārtībā, bet neatbrīvot Biedru no parādsaistībām, ja tādas ir. Maksa par Kluba pakalpojumiem tiek aprēķināta tikai par periodu, kurā Biedram tie bijuši pieejami. Klubam ir pienākums izvērtēt Biedra pienākumu un saistību raksturu un būtību (smagumu) pirms pieņem lēmumu par Līguma vienpusēju izbeigšanu ar Biedru.

25. Gadījumā, ja tiek konstatēta kāda Līguma noteikuma neatbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai arī spēkā neesamība, tā neietekmē pārējā Līguma noteikumu spēkā esamību.

DATI

26. Klubs ir Jauniešu līguma Biedra un Likumīgā pārstāvja/tiesiskā aizgādņa personas datu apstrādātājs. Klubs apstrādā personas datus atbilstoši uzņēmuma privātuma politikai, ar kuru var iepazīties Kluba mājaslapā internetā myfitness.lv, t.sk. turpat atrodami datu apstrādes mērķi, apstrādājamo datu veidi, informācija par datu drošību un uzglabāšanu, detalizēts Jūsu tiesību apraksts attiecībā uz personas datiem. Parakstot šo Jauniešu līgumu, tā Biedrs un Likumīgais pārstāvis/tiesiskais aizgādnis apliecina, ka ir pienācīgā apjomā informēts par minēto.

27. Par personas datu apstrādi atbildīgais izpildītājs ir Klubs, speciālais e-pasts saziņai šajos jautājumos: datuaizsardziba@myfitness.lv.

28. Parakstot šo Jauniešu līgumu, tā Biedrs un Likumīgais pārstāvis/tiesiskais aizgādnis iegūst visas tiesības, kas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem attiecas uz datu subjektu, t.sk. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu, dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), pieprasīt apstrādes ierobežošanu, datu pārnesamību, tiesības iebilst pret personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Savienības Vispārējās datu aizsardzības regulai, vai aizliegt personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

29. Jauniešu līguma Biedra Likumīgais pārstāvis/tiesiskais aizgādnis, parakstot šo līgumu, piekrīt, ka Klubs ir tiesīgs nodot šī Likumīgā pārstāvja/tiesiskā aizgādņa personas datus (tostarp vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktinformāciju) un datus par šī Likumīgā pārstāvja/tiesiskā aizgādņa parādsaistībām, kuras izriet no šī līguma, publicēšanai maksājumu saistību pārkāpumu reģistrā(-os), ja Likumīgais pārstāvis/tiesiskais aizgādnis kavē maksājumu Klubam vairāk nekā 30 dienas; kā arī parādu piedziņas nolūkā parādu piedziņas uzņēmumiem.

30. Jauniešu līguma Biedra Likumīgais pārstāvis/tiesiskais aizgādnis, parakstot šo līgumu, piekrīt, ka Klubs apstrādās viņa un Jauniešu līguma biedra personas datus (tostarp vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu, kontaktinformāciju un potenciāli vēlamās priekšrocības attiecībā uz pakalpojumu lietojumu vai preču iegādi), lai sagatavotu klientu datubāzi un statistiku.

31. Bērnu līguma biedra Likumīgais pārstāvis/tiesiskais aizgādnis, parakstot šo līgumu, apliecina, ka ir informēts, ka, ja ar viņu vai Jauniešu līguma Biedru saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā ar Eiropas Savienības Vispārējās personas datu aizsardzības regulas prasībām, viņam/viņai ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju vai tiesu, lai aizsargātu savas tiesības un intereses.

LĪGUMA DOKUMENTI

32. Jauniešu līgums sastāv no Vispārīgajiem nosacījumiem, aktuālajiem Noteikumiem, Piekrišanas par datu apstrādi, Pielikuma “Vecāku atļauja” un Cenrāža, kuri pieejami drukātā veidā Kluba telpās un Kluba tīmekļa vietnē (myfitness.lv). Pretrunu gadījumā priekšroka dodama Jauniešu līguma noteikumiem (izņemot Cenrāža grozījumus).

33. Klubs ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji mainīt Vispārīgos nosacījumus, Noteikumus un Cenrādi, publicējot šādu paziņojumu Kluba tīmekļa vietnē (myfitness.lv). Ja jūs nepiekrītat izmaiņām un ja šīs izmaiņas nodara ievērojamu kaitējumu Jums/Bērnam un tādēļ Jūs/Bērns nespējat izpildīt Jauniešu līguma noteikumus, Jums ir tiesības izbeigt Jauniešu līguma darbību viena mēneša laikā pēc šāda paziņojuma publicēšanas.

34. Ar šo Jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar Jauniešu līgumu, Vispārīgajiem nosacījumiem, Noteikumiem, Paziņojumu par privātumu un Cenrādi un Jūsu pienākums ir pilnībā izpildīt Jauniešu līgumu un tā daļas.

35. Līgums sastādīts divās valodās, no kurām viena ir latviešu valoda. Tekstam citā valodā ir informatīvs raksturs, kā arī strīdu gadījumā tiek piemērots teksts latviešu valodā.

36. Visi strīdi Pušu starpā ir risināmi sarunu ceļā. Neveiksmīgu sarunu gadījumā strīda izšķiršana ir piekritīga Latvijas Republikas tiesai, iztiesājot saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

 

Parakstot Līgumu, Jūs apliecināt norādīto datu patiesumu un aktualitāti, kā arī to, ka Līgums un tā pielikumi Jums ir zināmi, saprotami un saistoši.

Aizvērt

MyFitness jaunumi

Piesakies MyFitness jaunumiem un esi vienmēr informēts par jaunākajām treniņu iespējām, klubu aktivitātēm un piedāvājumiem!


Lūdzu pārskatiet mūsu privātuma politiku.

Aizvērt

Ieiet

Neesi MyFitness biedrs? Reģistrēties!

Aizmirsāt paroli?

MyFitness